วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

รพ.สต.บ้านนาดี                     รพ.สต.บ้านสหกรณ์          รพ.สต.บ้านไร่

รพ.สต.ตำบลนาโคก              รพ.สต.บ้านขอม                รพ.สต.บ้านโคก

รพ.สต.บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ  สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ    รพ.สต.บ้านบางน้ำจืด

รพ.สต.บ้านโพธิ์แจ้                รพ.สต.บ้านบางหญ้าแพรก  รพ.สต.บ้านกำพร้า

รพ.สต.บ้านบ่อ                      รพ.สต.บ้านกระซ้าขาว        รพ.สต.บ้านชายทะเล

รพ.สต.ตำบลท่าจีน               รพ.สต.บ้านศรีเมือง            รพ.สต.บ้านบางปลา

รพ.สต.บ้านอ้อมโรงหีบ         รพ.สต.วัดน่วมกานนท์        รพ.สต.บ้านกาหลง

รพ.สต.บ้านบางโทรัด           รพ.สต.บ้านบางกระเจ้า       สสอ.เมืองสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้