วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รพ.สต.บ้านศรีเมือง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนปิดเทอม