วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

รพ.สต.บ้านนาดี                     รพ.สต.บ้านสหกรณ์          รพ.สต.บ้านไร่

รพ.สต.ตำบลนาโคก              รพ.สต.บ้านขอม                รพ.สต.บ้านโคก

รพ.สต.บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ  สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ    รพ.สต.บ้านบางน้ำจืด

รพ.สต.บ้านโพธิ์แจ้                รพ.สต.บ้านบางหญ้าแพรก  รพ.สต.บ้านกำพร้า

รพ.สต.บ้านบ่อ                      รพ.สต.บ้านกระซ้าขาว        รพ.สต.บ้านชายทะเล

รพ.สต.ตำบลท่าจีน               รพ.สต.บ้านศรีเมือง            รพ.สต.บ้านบางปลา

รพ.สต.บ้านอ้อมโรงหีบ         รพ.สต.วัดน่วมกานนท์        รพ.สต.บ้านกาหลง

รพ.สต.บ้านบางโทรัด           รพ.สต.บ้านบางกระเจ้า       สสอ.เมืองสมุทรสาคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564