วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

รพ.สต.บ้านนาดี                     รพ.สต.บ้านสหกรณ์          รพ.สต.บ้านไร่

รพ.สต.ตำบลนาโคก              รพ.สต.บ้านขอม                รพ.สต.บ้านโคก

รพ.สต.บ้านกสิกรรมนิคมเกลือ  สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ    รพ.สต.บ้านบางน้ำจืด

รพ.สต.บ้านโพธิ์แจ้                รพ.สต.บ้านบางหญ้าแพรก  รพ.สต.บ้านกำพร้า

รพ.สต.บ้านบ่อ                      รพ.สต.บ้านกระซ้าขาว        รพ.สต.บ้านชายทะเล

รพ.สต.ตำบลท่าจีน               รพ.สต.บ้านศรีเมือง            รพ.สต.บ้านบางปลา

รพ.สต.บ้านอ้อมโรงหีบ         รพ.สต.วัดน่วมกานนท์        รพ.สต.บ้านกาหลง

รพ.สต.บ้านบางโทรัด           รพ.สต.บ้านบางกระเจ้า       สสอ.เมืองสมุทรสาคร