วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้