วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

สสอ.เมืองฯ จัดเตรียมวัสดุให้ รพ.สต.เพื่อดำเนินการกิจกรรมควบคุมป้องกัน ไวรัสโคโรนา-19