วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อเดือน