วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย 4


ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย 3


ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย 2


ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย 1


วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือ โรคเมอร์ส (MERS)